Hoofdsponsor

De Lift Education: FAQ

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen terug. We hebben deze vragen in vijf categorieën ingedeeld.

1. Ouders en leerlingen

Neen. De leerlingen moeten voldoen aan bepaalde criteria. Zo moet het autisme op de voorgrond staan in hun functioneren. De Lift Education richt zich op leerlingen die, omwille van hun ernstige sociaal-communicatieve beperking, te weinig in staat zijn om met hun cognitieve vaardigheden zelf een functionele ontplooiing door te maken.

We verwachten een ASS-diagnose gesteld door een multidisciplinair team.

Het zijn leerlingen waarbij hun autisme in die mate hun schools functioneren beïnvloedt, dat standaard onderwijsmethodes zoals een klassikale aanpak inefficiënt zijn. De Lift Education is bedoeld voor jongeren die, ondanks een (rand)normale begaafdheid, uitvallen in het gewoon en buitengewoon onderwijs. Een specifieke afbakening van de doelgroep op basis van IQ is niet mogelijk, net omdat deze leerlingen moeilijk testbaar zijn. Het zijn jongeren met een zeer disharmonisch intelligentieprofiel.

Een (technisch) basisniveau van lezen, rekenen en schrijven moet aanwezig zijn. Ook een doorgedreven interesse voor informatica is essentieel. Deze interesse dient verder te gaan dan enkel het spelen van computergames.

Vanaf 12 jaar kunnen de leerlingen bij De Lift Education terecht. Van leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar, verwachten we dat ze toch minimum 2 jaar op school kunnen blijven. Dit is nodig om een basis van informaticakennis te bereiken. De maximumleeftijd is 22 jaar, indien De Lift een zinvol aanbod kan blijven bieden.

Door de sterk geïndividualiseerde aanpak krijgt iedere leerling een aanbod op maat. De Lift richt zich op de interesses en de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen. Op die manier gaan we preventief te werk om schoolmoeheid, gedragsmoeilijkheden, afhaken,… te voorkomen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 16 400 euro voor het schooljaar 2023-2024. Uiterlijk op 15 augustus dient   6400 euro als instapbedrag betaald te worden, waarna per maand 1000 euro gedurende 10 maanden betaald wordt. Dit instapbedrag kan niet terugbetaald worden indien het schooljaar niet afgewerkt wordt. Bij een opstart later in het schooljaar bedraagt het instapbedrag €640 x het aantal resterende maanden, zodat het maandelijkse bedrag €1000 blijft. Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks in juni geïndexeerd met als basis de index van mei 2023.

Aangezien veel jongeren met ASS moeite hebben met het invullen van de lange zomervakantie maar wel graag tijd achter de computer doorbrengen, wil De Lift een gevarieerd vakantie-aanbod doen naar deze doelgroep. Hierbij verwelkomen we ook jongeren met ASS die geen les volgen bij De Lift, maar wel tot de doelgroep behoren (11 tot 18 jaar zijn, minimum een (rand)normale begaafdheid hebben, interesse hebben in informatica)

Iedere dag bieden we een gevarieerd programma aan, gericht op ontspanning en speels leren: informaticaworkshops, sportactiviteiten, creatieve activiteiten, uitstapjes, gezelschapsspelen, muziek,…

Inschrijvingen zijn mogelijk per week. De activiteiten gaan door van 10u tot 17u.

De begeleiding van de jongeren gebeurt door een professioneel team met ervaring met ASS. Een aantal lesgevers van De Lift maar ook externe lesgevers begeleiden de leerlingen.
We voorzien per jongere voldoende individuele begeleidingstijd, zoals we ook in onze dagelijkse werking gewoon zijn.

De leerlingen krijgen een gespecialiseerde computeropleiding. Met deze opleiding kunnen ze hun informatica-interesse op een nuttige wijze ontplooien (voor zichzelf, een zinvolle dagbesteding en indien mogelijk het werkveld).

Op die manier krijgen ze, gezien hun beperking, optimale kansen op een professionele toekomst. Ook besteden we aandacht aan hun piekvaardigheden (bv. WO: inzoomen op hun specifieke interesses).

Op deze manieren kunnen we hen laten excelleren in hun sterktes. Verder stimuleren we gericht de vaardigheden die vanuit hun autisme moeilijker tot ontwikkeling komen zoals bv. socio-communicatieve vaardigheidstraining, arbeidsethiek …

Samengevat brengt De Lift Education jongeren met autisme via aangepast secundair onderwijs naar een hoger level.

Als ouder heeft u het recht om steeds op de hoogte te zijn van het onderwijs dat aan uw kind geboden wordt, zijn evolutie en de pedagogische benadering. Drie keer per jaar zullen we u uitnodigen voor een overleg.

Ook naast deze georganiseerde oudercontacten bent u uiteraard steeds van harte welkom met uw vragen of bedenkingen. We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 0494 48 21 25. Verder verbinden we ons er toe om op korte termijn te reageren op uw e-mails via het mailadres info@delifteducation.be.

Ja, de leerlingen kunnen op school terecht van 8u15 tot 18u.

Na een kennismaking en schoolrondleiding volgt een grondige screening. Dat bestaat uit een gesprek met de ouders, contact met de jongere, overleg met de doorverwijzer e.d.. Ook doen we een (klas)observatie om te kijken of de jongere bij de doelgroep behoort.

Voor de inschrijving doorgaat, is het belangrijk dat de jongere enkele proefdagen deelneemt aan het lesaanbod van De Lift. Op die manier kunnen de leerkrachten inschatten of ze een zinvol lesaanbod kunnen doen. Ook de ouders en de jongere zelf krijgen een beter zicht op de manier van werken.

Rekening houdend met deze procedure, worden inschrijvingen voor 1 september best ten laatste opgestart op 15 mei. Ook tijdens het schooljaar kunnen in onderling overleg nog leerlingen ingeschreven worden.

2. Over onze school

Het adres van de school is Citadel 11, 3290 Diest. Om makkelijk onze school terug te vinden met behulp van GPS, stelt u het adres best in op Leuvensestraat 84, vanaf daar kan u de wegwijzers volgen.

De leerlingen waarvoor De Lift Education bedoeld is, vinden op dit moment geen geschikte plaats in de gesubsidieerde onderwijsvormen (gewoon en buitengewoon onderwijs). Ze vallen uit, omwille van de combinatie tussen hun graad van autisme en hun begaafdheid. Deze school tracht te zorgen dat deze leerlingen met autisme niet langer ‘uit de boot vallen’ en wil hen een ‘lift’ bieden naar een zinvolle toekomst.

Aangezien de aanpak en lespakketten individueel op maat van de leerling uitgewerkt worden, is het niet mogelijk om te voldoen aan de regels van het gesubsidieerd onderwijs.

Verder is ook de zeer intensieve begeleiding per leerling enkel mogelijk binnen ‘huisonderwijs’. De Lift biedt ‘collectief huisonderwijs’.

In België heeft ieder kind leerplicht. Leerplicht is echter geen schoolplicht. Dit betekent dat het kind moet leren, maar daarom niet naar school hoeft te gaan. Ook huisonderwijs is mogelijk.

Als privéschool valt De Lift Education onder het stelsel van (collectief) huisonderwijs. We voldoen daarom ook aan de voorwaarden van huisonderwijs. Hieronder valt onder andere de gerichtheid op een zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van het kind en de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Meer info vindt u in onze informatiebundel voor de ouders.

Tot op heden hebben wij geen weet van scholen die een gelijkaardige doorgedreven informatica-opleiding voorzien op niveau van secundair onderwijs voor deze doelgroep.

3. Lesprogramma

Aangezien informatica een interessedomein is dat frequent voorkomt bij jongeren met ASS, kiezen we ervoor deze belangstelling op een grondige wijze te stimuleren en uit te bouwen tot bruikbare kennis. Concreet inspelen op deze interesse, vergroot hun kans om via deze weg schoolse motivatie te wekken, bij te leren, contacten te leggen, een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt,… In het lessenrooster krijgt informatica een centrale plaats, namelijk 12 uren per week.

De lessen starten telkens om 9 uur.

De leerlingen zitten in kleine groepen van 3 à 4 leerlingen en krijgen les op maat. De leerling hebben toegang tot een digitaal lessenrooster dat ze op hun computer en/of smartphone kunnen raadplegen; ook van thuis uit. Dagelijks wordt dit aangepast bij wijzigingen. Iedere dag staat informatica centraal en zijn ook de andere vakken hierop afgestemd.  De leerkrachten wisselen zo weinig mogelijk en blijven minstens een halve dag aanwezig. De leerlingen hebben na ieder uur een korte pauze, die samen met de begeleiders ingevuld wordt.

Om 17 uur eindigen de lessen; op woensdag is er geen les

Toelichtingen over het lessenrooster vindt u terug in onze informatiebundel voor de ouders.

Een school met onderwijs op maat van iedere leerling vraagt heel wat van het leerkrachtenteam. Standaard lesmethodes, cursussen, programma’s,… zijn immers niet bruikbaar.

Per week wordt er daarom voorzien in een intervisiemoment met het hele team. Hierbij zijn de vakleerkrachten, de informatici en de pedagoge aanwezig. Tijdens dit overlegmoment wordt de afgelopen week geëvalueerd en worden nieuwe doelen opgesteld, specifiek voor uw zoon of dochter. Hierbij wordt het aanbod vanuit de verschillende vakken op elkaar afgestemd (bv. de nieuwe stap in informatica vraagt specifieke wiskunde, kennis van bepaalde Engelse termen, concrete toepassing tijdens de lessen Nederlands,…).

Daarnaast is ook de pedagogische benadering geen vanzelfsprekende opdracht: uiteraard is onze aanpak auti-vriendelijk, maar hierin bestaat er geen “handleiding” die werkt voor alle leerlingen. Net daarom hebben deze leerlingen De Lift Education immers nodig. Wat uw kind nodig heeft is maatwerk. Ook dit vraagt overleg en afstemming van het team. Verder komen ook bredere aspecten tijdens dit intervisiemoment aan bod zoals toekomstplanning, nieuwe methodieken, praktische aspecten van de werking enz.

Wij houden geen vaste pedagogische methodes aan, aangezien iedere leerling met autisme anders is en een eigen aanpak vraagt. Naar gelang de noden zullen methodes zoals TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) toegepast worden. Zo zal visualisatie en structuur aangeboden worden als ondersteuning, maar willen we onnodige structuurafhankelijkheid vermijden.

De Lift Education wil de persoonlijke competenties van de leerlingen aanspreken en hun schoolse betrokkenheid en welbevinden stimuleren. De Lift Education maakt hiervoor gebruik van aangepaste lesmethodes. We kiezen voor concrete, praktisch bruikbare doelen zoals bijvoorbeeld toepasbare informaticakennis en een beleefde e-mail opstellen dat zijn.

We waken over de transferproblemen die voorkomen bij veel leerlingen met autisme. Dit doen we door aandacht te besteden aan het overdragen van het geleerde in de ene situatie naar andere situaties. Bv. Engelse leerstof gebruiken tijdens de informaticales, toepassen van sociale vaardigheden op de werkvloer,…

In plaats van klassikaal lesgeven, kiezen we voor individuele instructies om de leerlingen beter te kunnen benaderen. Gezien de moeilijkheden die veel leerlingen met autisme hebben met het invullen van een lange, lege middagpauze, zullen de pauzes herverdeeld worden in kortere onderbrekingen tussen de lessen.

Verbale instructies worden ondersteund met visuele informatie (bv. stappenplannen) om de taken te verduidelijken. We hebben oog voor een prikkelarme omgeving, rekening houdend met de overgevoeligheden van veel van deze leerlingen.

De leerlingen worden niet in vaste klassen ingedeeld, maar in variabele subgroepen die wisselen van samenstelling (afhankelijk van hun niveau voor dat vak).

Dit alles vraagt een gespecialiseerd team, een aangepaste omgeving en afgestemde leerdoelen. Om efficiënt onderwijs aan deze leerlingen te kunnen bieden, moeten we immers bijzondere aandacht besteden aan hun specifieke moeilijkheden (bv. sociale vaardigheden) waarbij we zeker ook kansen willen bieden om hun mogelijkheden en interesses verder te ontwikkelen.

Het team bestaat uit gediplomeerde docenten met ervaring ASS en professionele IT’ers die gesponsord worden door Cronos, onder begeleiding van een orthopedagoge. Daarnaast kan De Lift steeds rekenen op de ondersteuning tijdens de lessen door één of meer vrijwilligers of stagiaires. Er is 1 leerkracht per 2 tot 4 leerlingen voorzien. Wekelijks wordt het lesaanbod en de leerlingen besproken op de teamvergadering.

De aanpak is nog sterker geïndividualiseerd, met veel begeleiding en aangepaste doelstellingen per jongere.

De school richt zich net op die leerlingen die uitvallen in het gesubsidieerd onderwijs. Het zijn jongeren die op sociaal-communicatief vlak zwak functioneren, en daardoor in de meer praktijkgerichte opleidingsvormen terechtkomen, ondanks het feit dat dit niet overeenstemt met hun talenten.

De Lift Education wil hen in hun sterktes laten excelleren. Ook de nadruk die informatica krijgt in het lessenpakket is uniek. We kiezen ervoor om minder algemene vakken aan te bieden, maar in te zetten op praktisch bruikbare kennis en zoveel mogelijk aan te leunen bij hun individuele interesses.

Ja, leerlingen die ingeschreven zijn voor het volgende schooljaar krijgen de garantie dat ze ook in het daaropvolgende jaar bij ons onderwijs kunnen volgen.

U kan in de loop van het schooljaar uw zoon of dochter aanmelden voor een kennismakingsgesprek. In onderling overleg en in afstemming met het CLB zullen we dan nagaan welke instapdatum het meest geschikt is voor zoon of dochter.

Vanaf september 2016 startte De Lift met een diplomagericht aanbod in samenwerking met de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast is er een samenwerking met CVO VOLT voor het behalen van de diploma’s secundair onderwijs ‘ICT en programmeren’ of ‘ICT en administratie’.

De Lift blijft focussen op de IT-arbeidsmarkt waardoor we informatica als hoofdvak aanhouden. Deze formule heeft ondertussen zijn succes bewezen. Daarnaast krijgen leerlingen die dit wensen de kans een diploma te behalen dat na deze secundaire opleiding toegang geeft tot hoger onderwijs.

Voor leerlingen die dit wensen zoeken we een aanbod op maat voor overnachting. Dit kan in samenwerking met de omliggende internaten of met logeergezinnen.

Voor oudere leerlingen is er een mogelijkheid tot overnachting op studentenkamers in Diest. Hiervoor is er een samenwerking met de inwonende eigenaars. Dit wordt tevens ondersteund aan de hand van  lessen zelfredzaamheidstraining door een leerkracht van De Lift ter plaatse.

4. Doorverwijzers

Als doorverwijzer (school, CLB, kinderpsychiater, diagnostisch centrum, thuisbegeleider, revalidatiecentrum, therapeut,…) kan u steeds contact opnemen voor informatie, een rondleiding of een voorstelling van onze school op uw dienst.

Bij een aanmelding van een leerling, vragen we u om (samen met de ouders) het aanmeldingsformulier voor doorverwijzers in te vullen. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk met alle partijen contact opnemen voor een gesprek.

Bij het begin van het schooljaar vragen wij de toestemming van de ouders voor gegevensuitwisseling met de betrokken hulpverleners. Indien de ouders dit goedkeuren, zullen we contact opnemen voor afstemming rond de leerling en houden we u graag op de hoogte van zijn evolutie.

Hierboven hebben we al heel wat mogelijke vragen beantwoord. Maar misschien heeft u nog een andere vraag? 

Laat het ons weten op info@delifteducation.be.

Lijst met donateurs

We danken volgende personen van harte voor hun gift! Ook dankzij jullie steun werd De Lift Education een realiteit!

Jan Tombeur, Stichting Familie Vanaudenhove, Paul Goosssens Supplies Express nv, Agoria, Aerts Luc, Arnauts Herman, Baumans – Van Eyken, Beelen Advocaten, Belfius Tienen, Berckenbosch Hubert, Bogaert Peter, Brouwers Sarah, De Groot Claudia, De Keuster Dirk, De Mulder Yvette, De Neef en Partners, Debie Jan, Decuyper Geert, Deridder Pascal, Devlies Carl, Donders Gilbert, Pierre Dotremont, Favere Philippe, Fifty-One Club Leuven, Geuens Ludo, Gooris Stef, Hofmann Ilse, Marc en Cedric Honorez, Houben NV, Indekeu Bernard, Janssens Sandra, Jeurissen Stephan, Lenaerts-Claes Guido, Mieke, Leysimmo, M2Q NV, Medice bvba, Michiels & Stroeykens, Michiels Guy, Mottie Katrien, Peuskens Joseph, Restaurant Arenberg, Sanders Jacques, Serneels Christophe, Smits Luc, Smolders Jean-Luc, Supefra NV, Van Geyseghem NV, Vandenputte-Vranckx, Vandersypen-Nys, Vandevelde Karel en Nicole, Verbinnen-Bessemans, Vercruysse Philippe, Vermoote Patrick, Vygh Marc, Wijnclub Haut Marbuzet, Tallon Eric en Vincent, Vriens Gust, Marileen en Wout, Restaurant Meerdael, Kestens Pieter en Klaartje, Veeckmans-Recko, Dora bvba, Bergers Koen, De Saegher Tom, Paulussen Henriette, Ieven Guido, PSK Architecten, Cosemans Evi, Hendrix Stephan, Mostaert & Van Elslande, MAX Beheer, Bogaert & Bosmans, Croes bvba, Caeyers Sofie, De Winter André, Lebon Marc, Lion’s Club Sint-Joris-Winge, Verdyck-Janssens, Design Expo Systems, Fotoclub LichtVast, Boekverkoop Annabelle Peeters, Luc Dhont en Dymphna De La Ruelle, Dirk Michiels, Studio Beau-Thee, Elbefar nv, Spiritus-Kempeneers Bert en Elke, Lenaerts-Van Lancker Mathias en Kelly, Petitjean Chantal, PVMT BVBA, Keuleers-Lejeune Nick en Lotte, Vanhaecht-Labey, Ivo Massie, Maria Blckx, Maria Stillaert, Martine Verheyleweghen, De Backer-Sunt Marjolein en Tom . 

Manuel Renders

Kim Wouters

Anthony Dendauw


Begeleider leerlingen zelfredzaamheid

We willen onze leerlingen meer aanbieden dan ‘schoolse’ lesinhoud. We vinden het belangrijk om hen voor te bereiden op het leven als volwassene. Daarom willen we hen individueel laten kennismaken met huishoudelijke taken zoals opruimen, afwassen, inkopen doen, het bereiden van een eenvoudige maaltijd, poetsen, … Hiervoor zoeken we een vrijwilliger die met beide voeten in het echte leven staat, en onze leerlingen hierin kan begeleiden.

We geven les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 17u. De uren en taken kunnen in onderling overleg gekozen worden.

Isabel Baele

Jeroen Luyten

Hartelijk bedankt sponsors!

Dankzij onze sponsors slagen we er in om het inschrijvingsgeld zoveel mogelijk te drukken. Op de eerste plaats bedanken we Danny Geenens van Cronos, die de opstart van onze school mee mogelijk maakte door ons fantastische informatici ter beschikking te stellen. Ondertussen mogen we via Jef de Wit en Dirk Deroost nog steeds rekenen op steun vanuit Cronos voor onze IT-leerkrachten. Zonder hen durven we De Lift Education zelfs geen informaticaschool te noemen. Ook dank aan Passwerk en vooral Dirk Rombaut die ons in verbinding bracht brengt met tal van personen en organisaties binnen de sector. Beelen advocaten zorgt zowel voor financiële, organisatorische als juridische steun.

Onze eerste wankele stappen in de zoektocht naar de juiste richting werden met goede raad en hoop ondersteund door de familie Ringoot van privéschool De Leerwijzer. Ook bij ons diplomagericht aanbod, waarbij we leerlingen voorbereiden op de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, blijven ze betrokken met gerichte oriënteringsadviezen. Dankzij de stad Diest kunnen we gebruik maken van de uitzonderlijke locatie op de Citadel: de ideale uitvalsbasis midden in het centrum en toch rustig gelegen.

Dankzij de steun van de Nationale Loterij kreeg De Lift de kans om professioneel computermateriaal en andere lesmaterialen aan te kopen. We danken ook de heer en mevrouw Vriens die met hun netwerk de school onder andere in verbinding brachten met de Nationale Loterij.

De steun van CERA, Ronde Tafel 21 Tienen, AFC Leuven, Marc Vic Mavy bvba, Joli Lodger, Marva Parken en Rotary Club Leuven-Rotselaar gaf ons de kans om onder andere een boeiende vakantiewerking aan te bieden, maar ook leerrijke uitstappen te organiseren en degelijke materialen aan te kopen.

De steun van Datamundi BV, Notaris Bernard Indekeu, Notarissen Honorez Marc en Cedric, Elbefar NV, Ladies Circle Leuven en RedCompass waren van groot belang voor onze school. Zij gaven ons de kans om allerlei boeiende lesmaterialen en lespakketten aan te bieden.

Club Agora Diest Demerdal steunt De Lift met giften. Een groot aantal laptops kregen we geschonken van QbD. Onze evenementen worden steeds verzorgd door wijnhandel Van Geyseghem nv en familie Lassaut (Disciples Escoffier).

Tot slot danken wij ook de particulieren / bedrijven / clubs die ons een schenking deden van harte:

Logeergezin

Aangezien er leerlingen zijn die nood hebben aan dit lesaanbod, maar ver van Diest wonen, zijn we op zoek naar een overnachtingsaanbod in samenwerking met gezinnen. We bieden hierbij ondersteuning in de aanpak en uitleg ASS, een vergoeding, telefonische permanentie,… Het gaat hierbij over twee overnachtingen per week: namelijk van maandag op dinsdag, en van donderdag op vrijdag. De school start om 9u en duurt tot 17u. Nadien vragen we het gezin een warme maaltijd aan te bieden, een aparte slaapkamer te voorzien en een badkamer die gebruikt mag worden door de jongere ter beschikking te stellen. Er moet geen huiswerk gemaakt worden. Ook voor het vervoer van en naar het gezin kunnen wij mee een oplossing zoeken. We werken hierbij samen met de pleeggezinnendienst (logeerzorg).

Begeleider voor- en naschoolse opvang

We hopen op vrijwilligers die willen instaan voor de voor- en naschoolse opvang. Deze gaat door van 8u tot 9u en van 17u tot 18u. Er mag gebruik gemaakt worden van de leslokalen en de grote sporthal (indien deze vrij is).
 

Begeleider leerlingenvervoer

Aangezien onze leerlingen vaak van ver komen en openbaar vervoer niet steeds haalbaar is, zijn we op zoek naar vrijwilligers de leerlingen van en naar school willen brengen. We voorzien een vrijwilligersvergoeding per uur (€2,5/u) en een kilometervergoeding (€0,25/km). De Lift brengt voor iedere opdracht een vrijwilligersverzekering in orde.
 


Begeleider voor lesondersteuning en begeleiding tijdensde pauzes

We zoeken vrijwilligers die de leerkrachten enkele uren willen ondersteunen in hun lesopdracht. We geven les aan groepjes van 4 kinderen per leerkracht. Aangezien onze doelgroep (jongeren met autisme) een ver doorgedreven aanpak op maat nodig heeft, is dit een zeer intensieve onderwijsmethode.
We hopen op vrijwilligers die deze lessen kunnen ondersteunen. Hierbij verwachten we geen kennis van de te onderwijzen vakken, maar wel voeling met de doelgroep en zin om de handen uit de mouwen te steken.
Ook vrijwilligers met IT-kennis zijn van harte welkom en kunnen gericht mee de informaticalessen ondersteunen. We voorzien een vrijwilligersvergoeding per uur (€ 3/u) en een kilometervergoeding (€ 0,30/km). De Lift brengt voor iedere opdracht een vrijwilligersverzekering in orde.
We denken hierbij aan het aanmoedigen van de leerlingen, een oogje in het zeil houden, bekijken of iedereen de les kan volgen, pauze-toezicht, de leerkrachten ontlasten met kleine praktische taken zoals een kopie maken of de tafel dekken,… Ook 1 van deze taken uit handen kunnen geven zou al een zeer welkome ondersteuning zijn!

We geven les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 17u. De uren en taken kunnen in onderling overleg gekozen worden.

Pieter Rosseel

Als master in de productontwikkeling met een brede achtergrond in zowel design als ICT en elektronica startte ik een ontwerpbureau dat zich specialiseert in het maken van fysieke prototypes.

Zelf kreeg ik op jonge leeftijd de diagnose ASS en heb gedurende mijn lange schoolcarrière geworsteld met de aanpak die mij voorgeschoteld werd. Door goede ondersteuning en projectmatig werken op basis van mijn interesses bezit ik vandaag een skillset die uniek en gegeerd is.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn situatie niet uniek is en net daarom wil ik de studenten van de lift aansporen en ondersteunen om een eigen uniek profiel te ontwikkelen.

Kristine Smeekens

Sinds 1995 werk ik bij Cronos. De eerste 15 jaar heb ik als ICT-consultant gewerkt, met specialisatie in Oracle. Binnen deze omgeving heb ik een expertise opgebouwd in de Developer tools (vooral Reporting), Oracle Designer en Oracle Applications. Ik heb BI ervaring met Cognos en OBIEE.

De laatste 5 jaar heb ik me gespecialiseerd in de leasing van bedrijfswagens voor Cronos en dit op de hoofdzetel van Cronos zelf. Hier stond ik ook in voor het IT gedeelte van dit wagenpark.

In die 5 jaar heb ik ook de kans gekregen om mijn passie verder uit te bouwen bij CronosKids. Al 4 jaar organiseer en begeleid ik de kinderopvang in de vakantieperiode, alsook kinderworkshops, Gamedagen,…

Eind 2017 behaal ik ook een certificaat van Kindercoach en Alpha Silva Mindtraining.

Ondertussen ben ik Transformatie Coach en begeleid ik bij Cronos intern mensen persoonlijk.

In het schooljaar 2015-2016 heb ik de kans gekregen om mijn ICT kennis terug in de praktijk te brengen bij De Lift. Werken met jongeren met ASS was voor mij een enorm mooie ervaring. Ook mijn coaching-skills zijn zeker van pas gekomen. Mijn stagebegeleiding die tot een effectieve job leidde bij Cronos bracht me veel voldoening. Fijn dat een leerling van De Lift nu als werknemer bij Cronos werkt.

Ik geef ondertussen geen IT-les meer, maar blijf betrokken bij De Lift en help de school waar ik kan.

Cindy Smits

Sinds 2006 actief in de ICT-sector als consultant, maar hiervoor was ik ook al veel met technologie bezig. Ik ben een echte technologie en gadget freak.
Ik heb op meerdere projecten gewerkt en ben o.a. bezig geweest met dashboarding, project reporting, testing, supplier management, training, operational support, user management, incident management en change management.

Begin 2014 gooide ik alles om en ging ik van consultancy naar lesgeven en richtte ik Digitale Wolven binnen Cronos op. Hier hou ik me nu fulltime mee bezig. Bij Digitale Wolven brengen we IT naar de kinderen. We gaan workshops geven in de klas, tijdens vakantie opvang, naschools, op digitale verjaardagsfeestjes, .. We zijn niet bang om nieuwe dingen te proberen en gaan vanaf de kleuterklas tem het secundair onderwijs aan de slag met programmeren, robots, websites, virtual reality, augmented reality, … We proberen kinderen zo warm te maken voor STEM en proberen hen te laten creëeren ipv consumeren.

Ik gaf Informatica bij De Lift vanaf de start op 1 september 2014. Ik heb hier gedurende 2 jaar zelf lesgegeven en ben nu nog steeds betrokken en help de school waar ik helpen kan met bv mijn ervaringen bij Digitale Wolven. Het is voor mij een hele leerrijke en leuke ervaring geweest om op een andere manier les te kunnen geven. Het is heel mooi om de kinderen te zien openbloeien als ze met hun passie bezig kunnen zijn!

Ik werk enorm graag met kinderen en ICT is mijn passie. Daarom ben ik ook in mijn vrije tijd met dit alles bezig als coach bij Coderdojo. Dit is een vrijwilligersorganisatie die maandelijkse sessies organiseert om kinderen te leren programmeren en die hiermee ook het toekomstig tekort aan informatici wil aanpakken. Je kan me meestal vinden in de dojo bij Technopolis.
Verder ben ik ook EU Code Week Ambassador en probeer ik iedereen warm te maken om deel te nemen aan EU Code Week.
Ook zit ik in de organisatie van Coolest Projects. Via deze beurs proberen we kinderen ook warm te maken om met technologie aan de slag te gaan. In 2016 hadden we onze eerste editie en wegens het grote succes zijn we gestart met de opstart van een volgende editie!

Gert Van Assche

 

Opgegroeid in een familie van lesgevers en met een diploma “leerkracht Nederlands Geschiedenis Aardrijkskunde” de schoolbanken verlaten. Maar dan van het voorspelde pad afgeweken en “altijd in computers gezeten”: lesgever informatica aan volwassenen, helpdesk bij een hardwarebedrijf, ontwikkelaar van CBTs (computer based trainings), websites, applicaties, IT manager, Development Manager, Operations Manager, … Uiteindelijk gespecialiseerd geraakt in de magische, technische kant van vertalen, maar een generalist in hart en nieren gebleven.

Al 10 jaar zelfstandige ondernemer: eigenaar van Datamundi en mede-eigenaar van Symbyonics. Datamundi verbetert de bedrijfsprocessen en dataverwerking van vertaalbedrijven. Symbyonics probeert de economische frictie tussen mens en artificiële intelligente machines te verminderen. Ons eerste product is Fair Trade Translation. We “voorspellen” hier wanneer een tekst op zinsniveau goed of slecht vertaald zal worden door machine vertaal systemen zoals Google Translate. Voor beide bedrijven heb ik vooral klanten in het grote en verre buitenland, en werk ik met machine learning en artificiële intelligentie.

Altijd zeer geboeid geweest in de menselijke geest, in al wat goed en fout loopt. Ik haal veel vreugde uit coaching (mijn natuurlijke managementstijl) en het wijzer maken van anderen. Iets moeilijks zo vereenvoudigen dat het begrijpelijk wordt, en van dit punt de complexiteit weer opbouwen. Veel geleerd uit “Simplexity: Why Simple Things Become Complex (and How Complex Things Can Be Made Simple)” van Jeffrey Kluger.

In de weinige vrije tijd die er overschiet ben ik vooral bezig met houtbewerking en met het ondersteunen van initiatieven en mensen die ik enorm bewonder: Amnesty International, apopo.org, GravityLight, Vluchtelingen Werk Vlaanderen, Repair Café, Natuurpunt… Om de wereld te verbeteren moet een mens het warm water niet uitvinden. Af en toe een steentje bijdragen, helpt ook al.

Uit ervaring weet ik dat technische kennis belangrijk en waardevol is, maar het inzicht hoe deze kennis te gebruiken, nieuwsgierigheid en de intrinsieke motivatie en het doorzettingsvermogen om nieuwe dingen te leren, het geduld en de communicatieve vaardigheden om dit met anderen te delen, het kunnen focussen en het samen-werken, maken het verschil. In mijn lessen wil ik niet alleen het zuiver technische aan bod laten komen, maar ook de menselijke kant van de informatica: een behoefte opmerken, deze analyseren, samen een oplossing verzinnen, de juiste tools kiezen, een oplossing uitwerken, deze aftoetsen en ook uitleggen aan de gebruiker, het samenwerken met andere ontwikkelaars… De verschillende hoeden die techneuten dragen, dàt zijn de dingen die ik tussen de bit en de bytes niet uit het oog wil verliezen.

Dave Vanbrabant

Sinds 2000 ben ik actief als ICT-consultant, maar de passie voor alles wat met computers te maken had, is al veel vroeger ontstaan. Door eenvoudige programma’s te schrijven, is dit uiteindelijk gegroeid tot het punt waarop ik besloot er mijn carrière van te maken.

De eerste jaren van mijn loopbaan werd ik vooral ingeschakeld om websites en PC-applicaties te ontwikkelen. Vervolgens ben ik mij meer en meer op het vlak van infrastructuur- en serversystemen gaan verdiepen en heb hierin ook verschillende grote projecten mee doorlopen. Hierbij kon ik op mijn ontwikkelachtergrond verderbouwen om terugkerende taken te automatiseren om alzo het beheer van deze omgevingen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Bij de volgende stap in mijn carrière wou ik mij meer toespitsen op bedrijfsprocessen en de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het uitwerken, opzetten en beschikbaar houden van ICT-omgevingen voor bedrijven en hun medewerkers.

Al deze ervaringen combineren we nu in ons bedrijf (http://www.iw.be) om informatie-oplossingen te ontwikkelen voor het platform Microsoft SharePoint. Hierop helpen we bedrijven hun informatie te structureren op een efficiënte en effectieve manier. Dat vergemakkelijkt niet alleen de samenwerking binnen het bedrijf, maar ook deze met partners en klanten. Om deze oplossingen optimaal uit te werken, nemen we tijdens de ontwikkeling verschillende taken en rollen op ons gaande van projectleiding, oplossingsarchitectuur, infrastructuur en optimalisatie tot de ontwikkeling en functionele uitwerking. Nadat onze oplossing uitgewerkt is, bieden we operationele ondersteuning en opleiding aan.

Bert Nussbaum

 

Met een opleiding Architectuur en Stedenbouw op zak, verwacht je niet meteen in het onderwijs terecht te komen. Zowel tijdens mijn kinderjaren, als tijdens mijn opleidingen ben ik echter steeds geboeid geweest door grafische vormgeving en bewegende beelden, maar ook door het vertellen van verhaaltjes.

Ik stond als kind steeds te popelen om iedereen mijn tekeningen te tonen en al mijn cursussen stonden vol met plattegronden en perspectieftekeningen van woningen. De evidente keuze leek om Architectuur gaan te studeren (PHL te Diepenbeek) en daar heb ik geen enkel moment spijt van. Samen met de opleiding Stedenbouw (Universiteit Antwerpen) waren dit twee opleidingen waar ik ook mijn grafisch ei (Adobe Suite) kwijt kon en leerde ik mezelf de kunst van het animeren aan. Ik ben begonnen met 3D-modelleren (Sketchup, Revit, Inventor, ArchiCAD,…) om later ook 2D-animatie (After Effects) onder de knie te krijgen. Ook kennis over video-montage (Premiere Pro) bleek een hiaat in mijn kennis, dus ging ik zelf aan de slag door online tutorials en cursussen te volgen.

Na de arbeidsmarkt eerder creatief te ontdekken (als stedenbouwkundige, leerkracht secundair onderwijs en grafisch ontwerper/animator), mag ik vandaag met trots zeggen dat ik als zelfstandige/freelance Stedenbouwkundige en 2D-/3D-animator een sterke variatie aan opdrachten kan uitoefenen. De combinatie lijkt ietwat uniek, maar het zijn wel twee passies die ik al te graag combineer op professioneel vlak.

Mijn werkzaamheden hebben steeds één gemeenschappelijke basis: ‘Storytelling’. De manier om duidelijk, gestructureerd en overzichtelijk informatie/kennis te delen met de rest van de wereld en zo mijn maatschappelijk steentje bij te dragen. Ik ben dan ook zeer verheugd om les te mogen geven bij De Lift Education vzw en de leerlingen te helpen in hun groeitraject.

Tania Kestens

Als klein meisje ging ik heel graag naar school. Op school was ik ook iemand die graag de anderen verder hielp.. Daarnaast is dansen ook altijd mijn passie geweest.  Ergens was het voorbestemd dat ik leerkracht zou worden.

Maar, zoals veel pubers, wist ik het als 17-jarige puber allemaal niet zo goed. Het doodgraag naar school gaan veranderde in zo snel mogelijk willen stoppen met school. Ik ging dus snel aan het werk als administratief bediende. Hierbij mocht is vakantieactiviteiten voor tieners uitwerken en begeleiden. Ik ontdekte dat werken met jongeren mij enorm lag en dat het sociale luikje voor mij cruciaal is om mij gelukkig te voelen in een job.

Werken met jongeren is een boeiende uitdaging. Als je bij hen bent dan voel je leven, ze zijn bezig met hun dromen, ze zijn bezig met hun angsten, ze zijn bezig met verliefdheid, liefdesverdriet,… kortom ze zijn bezig met zichzelf als een individu te ontdekken. Hen hierin mee kunnen helpen, begeleiden, troosten, raad geven,… is voor mij een zaligheid om te kunnen doen. Het deed een lampje branden bij mij, ik moest gewoon leerkracht worden.

Niet gemakkelijk om te doen, studies combineren met een startend gezin… Maar ik heb het toch maar gedaan en voilà, vanaf mijn 35ste levensjaar ben ik voorgoed leerkracht geworden. Ik ben nog steeds leerkracht Dactylo/Toegepaste Informatica, kantoortechnieken en stagebegeleidster op mijn eerste school. Ik ben BA Campus Stassart te Mechelen nog steeds enorm dankbaar dat het team en de leerlingen mij hebben kunnen ontplooien tot de leerkracht die ik nu ben.

En nuheb ik zelf een zoon die ook als puber zijn juiste weg aan het zoeken is. Bovendien heeft hij ASS. Ik moet zeggen dat het bij je eigen kind een hele uitdaging is maar ook een zeer verrijkende leerschool, vooral op het vlak van autisme. Dan kruisen er ander paden, die enorm boeiend zijn. Een volgende droomjob biedt zich aan, lesgeven bij De Lift Education. Wat ben ik toch een gelukzak!

Astrit Godanci

Paul Koninckx

In de middelbare school volgde ik de richting wetenschappen-wiskunde aan het Koninklijk Atheneum in Diest.

Na deze studie trok ik naar de Vrije Universiteit Brussel en koos voor de opleiding handelsingenieur.
Maar al snel bleek mijn interesse meer uit te gaan naar de zachte humane wetenschappen.

Het leren luisteren naar mensen en me trachten in te leven in hun bezorgdheden en bekommernissen, dat sluit bijzonder goed aan bij mijn persoonlijkheid.

In 2016 behaalde ik mijn masterdiploma in de klinische psychologie.

Tijdens één van mijn eerste jobs, een interim betrekking als psycholoog in het BuSO, werd het voor mij snel duidelijk dat de omgang met deze leerlingen die een bijzondere zorg nodig hadden, me veel voldoening gaf.
Onderwijs is mij bovendien niet vreemd, aangezien mijn moeder meer dan 40 jaar voor de klas heeft gestaan.

Lesgeven in een school voor jongeren met autisme, waar onderwijs op maat wordt aangeboden door een dynamisch en hecht team van gemotiveerde lesgevers, leek me dan ook een geweldige opportuniteit. Op die manier kan ik bijdragen aan de ontplooiing van deze jongeren.

Ted Kappetijn

Mijn naam is Ted KAPPETIJN.

Samen met mijn vrouw Katrien BEELEN (bestuurder) en schoonvader Bert BEELEN (voorzitter) ben ik initiatiefnemer van deze school en stichtend lid van de VZW.

Ook na de oprichting in 2014  ben ik steeds betrokken gebleven bij de school, zowel met diverse hand – en spandiensten alsook als lid van onze stuurgroep.

Sinds oktober 2017 geef ik een aantal uren per week les op school, ik sta met name mee in voor de lessen Engels.

Verder studeerde ik Juridisch Politieke Wetenschappen in Leiden (Nl) en daarna Rechten in Brussel en werk nu – na eerst kabinetsmedewerker en ambtenaar te zijn geweest- al sinds 2008 als advocaat.

Samen met Katrien Beelen heb ik drie prachtige kinderen waarvan de oudste ook naar school gaat in De Lift.

Jan Rosseel

Dertig jaar breng ik al ervaring met mij mee in hard- en software naar De Lift, alsook een brede niet-professionele achtergrond.

Na mijn opleiding burgerlijk ingenieur elektronica bleef ik “plakken” in Leuven om mijn doctoraat te behalen na onderzoekswerk bij IMEC. Software – en meer bepaald de software dicht bij de hardware – was echter al altijd mijn passie. Mijn carrière heeft zich dan ook meestal op het grensvlak tussen hardware en software gesitueerd. Bij Eonic&Wind River Systems was ik verantwoordelijk voor een “multi-processor real-time operating system” dat zijn toepassingen had “From deep space to deep sea” in allerlei radar, sonar en beeldverwerkingstoepassingen. Uit deze periode heb ik mijn C/C++ ervaring, met focus op performantie en efficiëntie.

Bij Thomson/Technicolor werd ik ondergedompeld in de wereld van USB, ADSL modems, bedrade en draadloze netwerken, bluetooth, … Ik leidde ook het ontwerp en de ontwikkeling van een draadloze video speler, jaren voor dit populair werd. Als verantwoordelijke voor de software van de “LiveBox” internet router van France Telecom richtte ik mee SoftAtHome op om de LiveBox software te commercialiseren op bredere basis. Een diepe netwerkkennis is hiervan het resultaat.

Momenteel ben ik actief als bedenker en ontwikkelaar van het SCORA digitaal pupitersysteem voor orkestgebruik. Dit Android gebaseerd systeem maakt o.a. gebruik van Java, Python, Scheme (een Lisp dialect). Gezien de synchronisatie tussen tablets komt ook netwerking en bluetooth hier terug aan bod.

Buiten deze uitgebreide professionele ervaring is er ook het sociale aspect. Als vader in een groot gezin werd ik willens nillens met aspecten van ASS geconfronteerd. Uit deze ervaring weet ik hoe een gepersonaliseerde aanpak kinderen met deze problematiek op het juiste spoor kan zetten, en hen een levenspad kan aanreiken dat dikwijls in een normaal, schools traject niet haalbaar is.

Die individuele aanpak is ook hoe ik mijn ontwikkelteams geleid heb: met respect voor het individu sturend optreden, en hen laten delen in mijn brede ervaring. Een aantal keer heb ik een niet-standaard profiel (lees: waar het niet klikte op school en die dan ook diplomaloos eindigden) “opgevist” en persoonlijk begeleid om hun verdere kansen in hun ontwikkeling te bieden.

Diezelfde aanpak wil ik verderzetten in De Lift om jongeren te interesseren en motiveren voor een carrière in de ICT wereld.

Nathalie Heylen

Sinds mijn kindertijd hou ik van sporten. De keuze om lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen te studeren lag dan ook voor de hand. Na het behalen van mijn masterdiploma heb ik ook de lerarenopleiding afgerond zodat ik aan de slag kon gaan als leerkracht LO. De voorbije jaren heb ik ervaring opgedaan als sportleerkracht in het secundair onderwijs.

Dansen is al heel lang mijn passie. Hierin ben ik tijdens mijn opleiding en vele bijscholingen dan ook gespecialiseerd. Omdat ik hou van dansen en uitdagingen, heb ik in 2013 mijn eigen dansschool opgericht, Movere in Heist-op-den-Berg. Ik combineer mijn job als artistieke leiding van Movere met deze van leerkracht LO. Dit zorgt voor veel afwisseling wat het allemaal uitdagend maakt.

Tijdens mijn sportlessen vind ik het belangrijk dat de leerlingen plezier beleven aan bewegen en dit elk op hun eigen niveau.

Leen Smekens

Als orthopedagoge en logopediste heb ik meer dan 15 jaar actief meegewerkt in Eureka Leuven. Hier ben ik in contact gekomen met leerlingen met leerproblemen en hun omgeving door diagnostiek, lesgeven, advies aan ouders, scholen en leerkrachten, geven van vormingen, … . Ook was ik enkele jaren beleidsmedewerker.

In september 2016 startte ik mijn eigen praktijk om dit werk verder te zetten. Al heel snel bleek dat ik vooral een sterke affiniteit had met leerlingen met een ASS-profiel. Toen ik als aanvulling op mijn praktijk enkele uren mocht les geven in De Lift, aarzelde ik dan ook geen seconde.

Gedurende de jaren groeide het aantal uren binnen de school, en gaf ik veel verschillende vakken, waaronder voorbereiding examencommissie, sociale vaardigheden, Nederlands, Engels, … . In juni 2021 stopte ik met mijn praktijk, om mijn aandacht volledig op De Lift te kunnen richten.

Mijn ervaring in het privé-onderwijs en ortho-didactische blik gebruik ik graag om de leerlingen en de werking van De Lift te ondersteunen.

Mijn sterkte is het samen met de andere teamleden op zoek gaan naar een gepaste didactische aanpak voor elke leerling.

Sinds september 2021 vorm ik samen met Annemie het directieteam. Hierbij zorg ik vooral voor de praktische en interne organisatie binnen de school.

Sandra Delbeek

 

Al sinds lange tijd ben ik geïnteresseerd in communicatie en stemgebruik. Tijdens veel verschillende ‘eerste baantjes’ ondervond ik dat ik graag contact heb met mensen, van welke soort of maat dan ook. De keuze om logopedie te studeren lag voor de hand. Na grondig speurwerk viel de keuze op de KU Leuven. Ik verhuisde van het noorden van Nederland naar het gezellige België. Een paar jaar later studeerde ik af als logopediste aan de KU Leuven en behaalde ook mijn postgraduaat in de audiologie.

Al snel na het afronden van mijn studie begon ik met werken in verschillende logopedische praktijken. Binnen de kortste keren kwam ik in aanraking met De Lift Education. Ik was meteen onder de indruk van de betrokkenheid en het enthousiasme van het team en de wijze waarop ze de talenten en mogelijkheden van de jongeren helpen ontwikkelen. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik hiervan deel mag uitmaken!

Voor iedereen, ook voor jongeren met ASS, is het van groot belang om je goed te kunnen uitdrukken en anderen te kunnen begrijpen. Op deze school krijgen leerlingen de kans om aan sociale en communicatieve vaardigheden te werken. Ik help hen hierbij tijdens logopedische begeleiding en de vakken Nederlands en Socio-Communicatieve Vaardigheden. Het is zeer motiverend om de stappen te zien die de leerlingen zetten. Tijdens het wekelijkse teamoverleg volg ik de ontwikkelingen op wat betreft de receptieve en expressieve taalvaardigheden van de leerlingen. Hierdoor hoop ik ook buiten de lessen ondersteuning te kunnen bieden en de communicatie te optimaliseren. De logopedische begeleiding wordt thuis voortgezet zodat generalisatie van de oefeningen wordt bevorderd.

Ik ben altijd op zoek naar kansen om kennis en ervaringen op te doen en te delen. Ik volg regelmatig bijscholingen, workshops en online cursussen over uiteenlopende onderwerpen. Momenteel volg ik met veel plezier het postgraduaat Stem in Antwerpen.

Mathias Lenaerts

In 2007 startte ik als jobstudent bij Beelen Advocaten.

Na het behalen van mijn diploma ben ik sinds 2014 de vaste ICT verantwoordelijke / Informaticus van Beelen Advocaten. Hierdoor ben ik verantwoordelijk voor de ICT en al de bijhorende technologie van meer dan 26 medewerkers binnen het kantoor.

Van zodra ik de kans kreeg om les te geven in Informatica, heb ik deze met beide handen gegrepen. Ik werk graag met jongeren en ICT is mijn passie. Mede daardoor sprak dit project mij ten volle aan.

Leerlingen de bijgebrachte kennis zien toepassen in en buiten de schoolbanken geeft mij dan ook enorme voldoening. Hiervoor doe ik het! Daarenboven blijf ik dankzij De Lift Education steeds op de hoogte van de hedendaagse topics van de informaticawereld.

In mijn vrije tijd ontdek ik graag nieuwe dingen en de laatste weetjes in de informaticawereld. Ik help ook kennissen met computerproblemen en bouw op vraag graag nieuwe websites uit. Dit zie ik meer als een leuke hobby, waar ik graag mijn tijd in steek.

Annemie Willekens

Al op jonge leeftijd raakte ik als oppas geboeid door kinderen met autisme. Ik wilde graag met deze doelgroep aan de slag en koos ervoor om opvoedster (graduaat orthopedagogie) te gaan studeren.

Tijdens mijn stages merkte ik dat de taak van pedagoog mij ook aantrok. Daarom studeerde ik verder om mijn kandidaturen en licenties te behalen in de pedagogische wetenschappen (master orthopedagogie).

Ik kreeg de kans om meteen te starten in het Buitengewoon Basisonderwijs Ter Bank te Heverlee, waar ik onder andere de structuur- en auti-klassen mocht ondersteunen.

Vervolgens deed ik ervaring op in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) te Leuven en het ExpertiseCentrum Autisme (ECA) te Gasthuisberg, waarbij ik voornamelijk diagnostische en coördinerende taken had. Momenteel werk ik bij de Limburgse Stichting Autisme (LSA) als thuisbegeleidster.

Naast deze betrekking, werk ik reeds verschillende jaren in bijberoep met kinderen en jongeren met autisme.

Vanuit deze achtergrond kreeg ik de kans aangeboden om de opstart van de school De Lift Education van dichtbij mee te maken en mee vorm te kunnen geven.

Binnen de school neem ik coördinerende taken op me, zoals pedagogische ondersteuning tijdens de intervisiemomenten met het team, oudergesprekken, schoolrondleidingen, telefoonpermanentie, klasobservaties met ondersteuning, toekomstplanning, contacten met verwijzers en andere betrokken hulpverleners, terugkoppeling naar de stuurgroep en de inrichtende macht.

Voor deze uitdaging sta ik gelukkig niet alleen. Met trots en vol vertrouwen stel ik jullie graag mijn collega’s, de leden van de stuurgroep en de sponsors voor. Hun enthousiasme en inzet maken deze school tot wat ze geworden is: een kans voor jongeren met autisme om hun talenten te bevrijden en hen een lift naar de toekomst te bieden!

Heb je een vraag voor mij? Ik help je graag verder! Contacteer mij op het nummer 0494 48 21 25 of stuur een mail naar info@delifteducation.be .

Voornaam Achternaam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit magna at, class mi mattis proin molestie dignissim platea urna aenean, nec ligula nisi natoque fermentum turpis etiam curabitur. Vivamus porttitor habitant dapibus quis lobortis sodales et, nullam per platea inceptos commodo nibh mollis, lacus enim dictumst nascetur ut bibendum.

Nullam ante suspendisse curabitur ultricies mauris ornare vel id, varius fermentum praesent commodo scelerisque nostra libero feugiat, quisque platea blandit aenean est suscipit non. Nec aptent odio ultrices ridiculus integer tortor posuere cum dui, placerat imperdiet auctor natoque dignissim fringilla praesent inceptos, faucibus id vehicula luctus consequat lacinia nisl torquent.

Ut magnis fusce laoreet convallis conubia ornare, habitant condimentum vehicula aliquet phasellus montes vivamus, suspendisse bibendum ultrices maecenas ultricies. Magnis mollis sociis gravida conubia purus sodales vehicula justo taciti senectus aliquet, sapien aptent laoreet dapibus feugiat et praesent blandit nullam quam. Pharetra convallis congue scelerisque maecenas justo suspendisse nibh, turpis erat ornare est libero habitasse.

David Reynaerts

Sinds de opstart van de school ben ik betrokken bij dit unieke project.

Het grootste deel van mijn professionele tijd spendeer ik als kinesitherapeut op de kinderafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis ASSTER te Sint-Truiden. Mijn interesse binnen de psychiatrie gaat vooral uit naar de psychomotorisch therapie, een medium waar we via bewegen en lichamelijkheid verandering willen brengen in het psycho-sociaal functioneren van de patiënt. Voorts ben ik als praktijkassistent verbonden aan de leerlijn GGZ van de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de UHasselt .

Ik ben ervan overtuigd dat de Lift Education jongeren een kans geeft om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Momenteel ben ik aanwezig op dinsdagnamiddag en geef ik de vakken wiskunde en Sherborne.